สร้างขึ้นสมัยปี พ.ศ. 2435 หลังจากนั้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามและเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างเช่นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารหลวงเตี่ย และพระพรหมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนธรรมะและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์อีกด้วย