สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายและพักผ่อนได้ อยู่ในเขตที่ดินของราชพัสดุ ไม่เสียค่าเข้าชม