กีฬาและนันทนาการ

                    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2563 (16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020) ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดชลบุรี โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนหญิงและประชาชนชาย โดยมีการรับสมัครการแข่งขันฯ ดังนี้

                   1. รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี และประชาชนหญิง กำหนดเปิดรับสมัครทีมฟุตบอลที่มีความประสงค์จะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 4 – 27 ธันวาคม 2562 ในวัน/เวลาราชการ โดยขอรับใบสมัครและระเบียบการแข่งขันได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ได้ที่ http://chonburimots.go.th/th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกำหนด วันประชุมทีมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันฯ ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้

                   รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี

                   - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ตามที่กรมพลศึกษากำหนด)

                   - แผงรูปติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

                   - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

                   รุ่นประชาชนหญิง

                   - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ตามที่กรมพลศึกษากำหนด)

                   - แผงรูปติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

                   - สำเนาทะเบียนบ้าน

                   - เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง 1.ใบรับรองการเป็นนักเรียน 2.ใบรับรองการทำงานในจังหวัดชลบุรี/บัตรประกันสังคม

                   2. สำหรับรุ่นประชาชนชาย กำหนดรับสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ ดำเนินการรับสมัครทีมฟุตบอลเฉพาะรุ่นประชาชนชาย โดยผู้ที่สนใจขอรับ   ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันฯ และส่งทีมนักกีฬาที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้กำหนดรับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอที่นักกีฬาสังกัด โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้

                   รุ่นประชาชนชาย

                   - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ตามที่กรมพลศึกษากำหนด)

                   - แผงรูปติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                   - สำเนาทะเบียนบ้าน

                   - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ในกรณีที่เป็นนักเรียน ใช้แบบฟอร์มตามที่กรมพลศึกษากำหนดให้)

 

ดาว์นโหลดเอกสารใบสมัครและระเบียบการแข่งได้ที่ Attachments ด้านล่าง

      

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (pm2-06122019170359.pdf)ระเบียบ PM Cup 7118 kB06-12-2019 17:18
Download this file (pm1-06122019170322.pdf)ใบสมัคร PM Cup 2317 kB06-12-2019 17:18
Download this file (sport2-06122019155947.pdf)ใบสมัครและระเบียบอำเภอคัพ 5633 kB06-12-2019 17:02