สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 3 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา ดังนี้

1. หัวหน้าศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 11 อัตรา

ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พัทยา บางแสน และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร รายละเอียดตามรูปภาพเอกสารประกาศ

 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด พร้อมนำตัวจริงมาแสดง ในวันยื่นใบสมัคร

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมนำตัวจริงมาแสดงในวันยื่นใบสมัคร

3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 รูป

4. จัดพิมพ์ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมติดรูปถ่าย

5. หลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สอบคัดเลือกเพศชาย)

จำนวนอย่างละ 1 ชุด ทั้งนี้ให้จัดสำเนาหลักฐานทุกฉบับ และให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับ

 

การยื่นเอกสารสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2560 สอบคัดเลือกวันที่ 26 กันยายน 2560 และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 27 กันยายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 038-054199 หรือ https://www.facebook.com/tourismsportschonburi หรือที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีในวันและเวลาราชการ

IMG 0004 IMG 0005 IMG 0006
IMG 0007 IMG 0008  
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (F_3.pdf)ใบสมัคร 311 kB25-08-2017 16:16
คุณอยู่ที่: Home ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ