ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่าผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวรมณ สุวรรณเสวก

2. นางสาวอนัญญา ชมโฉม

3. นางสาวชนิกานต์ ชัยณรงค์

4. นางสาวฉัฐหทัย อร่ามเรืองนิธิ

5. นางสาวณัฐญา ภู่กำจัด

6. นายศรัณย์ ฉัตรโชคไพศาล

7. นายเจษฎา ศรีสุวรรณ

8. นายอภิสิทธิ์ พันธุ์เจริญดี

9. นางสาวสุรีพร ทองเปลว

10. นางสาวพิมพ์วิภา สีหราช

11. นางสาวสุนิตา ไชยแดง

ขอให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หากท่านไม่มาในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยให้นำเอกสารมาพร้อมในวันรายงานตัว ดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาใบรับรองการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 2 ฉบับ

anouce3

คุณอยู่ที่: Home รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ