ประกาศจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 

(สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

1. ประกาศจังหวัดชลบุรี

2. เอกสารประกวดราคาจ้าง

คุณอยู่ที่: Home ประกาศจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ