ประวัติความเป็นมาของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

66

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค และประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดการแบ่งเขต ท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด


เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงในส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมถึงภาระงานด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ทั้งในจังหวัด และ/หรือกลุ่มจังหวัดจึงได้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด" เป็น "สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการมีชื่อเรียกว่า "ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อกระทรวง โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  2. กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  3. กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกประกาศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดและแบ่งอำนาจหน้าที่ในเขต ท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จึงเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไว้

 

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ